විධායක නිලධාරීන්ගේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයට සහාය දක්වුවන් විදේශගතවන පුද්ගලයන්ට සහතික නිකුත් කිරීම සඳහා ඊයේ රස පරීක්‍ෂක දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරනු ලැබූ බව රජය විධායක නිලධාරීන්ගේ ඒකාබද්ධ කමිටුවේ සභාපති එච්.ජේ.එල්. උදේසිරි මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *