පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාව විසින් මහ බැංකුවේ වැටුප් සංශෝධනය ගැන පත්කළ සියළුම නිර්දේශ මහ බැංකුව විසින් පිළිගන්නා බව දැනුම් දී ඇතැයි රජයේ මුදල් කාරක සභාවේ සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා පවසයි.

මේ අනුව මහබැංකුවේ එම වැටුප් සංශෝධන ගැන සමාලෝචනය කිරීමට වහාම කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත අතර එය ලබන මාසයේ සිට එම වැටුප් වැඩි කිරීම කල් තබන තෙක් පත්කරනු ඇත.

මේ වැටුප් ප්‍රශ්නයට කඩිනම් විසඳුමක් සහතික කිරීම සඳහා අදාළ කමිටු වාර්තාව සඳහා සති හතරක කාල රාමුවකට එකඟ වූ බවත් මහ බැංකු පනතේ සංශෝධනයකින් තොරව මේ ගැන සම්මුතියකට පැමිණීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වන බවත් ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීවරයා තවදුරටත් පවසයි.

මේ අනුව අදාල වැඩි කළ වැටුප් මේ මාසයේදී ගෙවීමට නියමිත අතර ලබන මාසයේ සිට විසඳුමක් ඇතිකර ගන්නා තෙක් පැරණි වැටුප ලැබෙනු ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවට වග වීම යටතේ පාර්ලිමේන්තු මුදල් කාරක සභාවේ නිර්දේශ පිළිගැනීමට මහා බැංකුව එකඟ වූ බව මේ ගැන කළ විමසුමකට පිළිතුරු දෙමින් මහා බැංකුව අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *