ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව වැඩ බලන සභාපති ලෙස නිමල් සිරිපාල සිල්වා මහතා පත් කර ඇත.

එම පක්ෂයේ හිටපු සභාපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨයින්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් දේශපාලන මණ්ඩලයේ හදිසි රැස්වීමක් පැවැත්වූ අතර එහිදී එම තීරණය ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *